0891-6325020

index > Rollingpic

Beautiful scenery of Nyingchi

By Liu Fang, Zhu Shan Source:China Tibet News 2019年12月10日 09:46

W020191204341884230151.jpg

Photo shows tourists taking pictures of Yarlung Zangbo Grand Canyon in Dalin Village of Pai Town, Nyingchi, southwest China's Tibet Autonomous Region. [China Tibet News/Zhang Meng, Wang Shan, Shi Jinru]

Travel News
Cultural News
Gallery